text.skipToContenttext.skipToNavigation
Welcome to Makro
Get the tailored Makro experience. Login for faster checkout, online order tracking and more.
Your Location:
Joburg North
Change

Joburg North

Select a Region
Update your region to get accurate prices and availability.
  • Kwazulu-Natal
  • Eastern Cape
  • Northern Cape
  • Limpopo
  • Freestate
  • Mpumalanga
  • Western Cape
  • Pretoria and Witbank
  • Joburg North
  • Joburg South

Vuma IsiXhosa Home Language Inqanaba labaqalayo Incwadi Enkulu yesi-2: Umbhiyozo : Level 1: Big Book 2 : Grade R - 1 (Paperback / softback)

Product ID : 9780636156609
of
Vuma IsiXhosa Home Language Inqanaba labaqalayo Incwadi Enkulu yesi-2: Umbhiyozo : Level 1: Big Book 2 : Grade R - 1 (Paperback / softback)

R 12000

UCount rewards  1200
In stock
7 - 10 working days

Online Only

This product is exclusive to online shopping and may only be purchased and returned online as it is not stocked in-store.

3RD PARTY ITEM

This is supplied by BalaKuduPtyLtd and may result in additional delivery fees.

Le yinkqubo ekhethekileyo yokuphuhlisa isakhono sokufunda kuba iqulunqwe ziingcaphephe eziphume izandla kulwimi lwesiXhosa kwaye imiliselwe ngokungathandabuzekiyo kwizithethe zesiNtu. Lenkqubo izibalula ncakasana ngabalinganiswa abakhethekileyo baseMzantsi Afrika kwiimeko eziqhelekileyo zokuphila. Oku kujoliswe ekuvuseleleni umdla wokufunda kubafundi bakho. Abafundi bathi babenakho ukwakha unxibelelwano oluluqilima namabali, nto ke leyo eyenza ukuba bakonwabele, bakuthakazelele ukufunda beselula. Ikwafumaneka ngolwimi lwesiBhulu. IsiZulu neSipedi kwinqanaba lolwimi lwasekhaya. Lenkqubo ikwafumeneka ngolwimi lwesiNgesi ulwimi lokuqala olongezelelweyo.

Features
Model
9780636156609
Product/Packaging Information
Product Weight
0.105 kg
Product Dimensions
420mm(L) x 297mm(W) x 15mm(H)
Shipping Weight
0.105 kg
Shipping Dimensions
420mm(L) x 297mm(W) x 15mm(H)