Vuma IsiXhosa Home Language Inqanaba lesi-4 Incwadi Enkulu ye-16: Umnyhadala womculo : Level 4: Big Book 16 : Grade 1 (Paperback / softback) | References & Home Learning | References & Home Learning | Children's Books | Children & Young Adult | Books | Makro Online Site
text.skipToContenttext.skipToNavigation
Login or Register
Get the tailored Makro experience. Login for faster checkout, online order tracking and more.
Vuma IsiXhosa Home Language Inqanaba lesi-4 Incwadi Enkulu ye-16: Umnyhadala womculo : Level 4: Big Book 16 : Grade 1 (Paperback / softback) Product ID : 9780636157583
of
×
Vuma IsiXhosa Home Language Inqanaba lesi-4 Incwadi Enkulu ye-16: Umnyhadala womculo : Level 4: Big Book 16 : Grade 1 (Paperback / softback)

R 14400

UCount rewards  1440
Available online only
In stock
2 - 5 working days

Online Exclusive

This product is exclusive to online shopping and may only be purchased and returned online as it is not stocked in-store.

3RD PARTY ITEM

This is supplied by BalaKuduPtyLtd and may result in additional delivery fees.

Le yinkqubo ekhethekileyo yokuphuhlisa isakhono sokufunda kuba iqulunqwe ziingcaphephe eziphume izandla kulwimi lwesiXhosa kwaye imiliselwe ngokungathandabuzekiyo kwizithethe zesiNtu. Lenkqubo izibalula ncakasana ngabalinganiswa abakhethekileyo baseMzantsi Afrika kwiimeko eziqhelekileyo zokuphila. Oku kujoliswe ekuvuseleleni umdla wokufunda kubafundi bakho. Abafundi bathi babenakho ukwakha unxibelelwano oluluqilima namabali, nto ke leyo eyenza ukuba bakonwabele, bakuthakazelele ukufunda beselula. Ikwafumaneka ngolwimi lwesiBhulu. IsiZulu neSipedi kwinqanaba lolwimi lwasekhaya. Lenkqubo ikwafumeneka ngolwimi lwesiNgesi ulwimi lokuqala olongezelelweyo.

Features
Model
9780636157583
Product/Packaging Information
Product Weight
0.5 kg
Product Dimensions
420mm(L) x 297mm(W) x 15mm(H)
Shipping Weight
0.5 kg
Shipping Dimensions
420mm(L) x 297mm(W) x 15mm(H)