Study & master nkgo ya puo ya Setswana : Mophato wa 4: Kaedi ya morutabana (Paperback / softback) | Education and Teaching | Social Sciences | Social Sciences | Non-Fiction Specialist | Books | Makro Online Site
text.skipToContenttext.skipToNavigation
Login or Register
Get the tailored Makro experience. Login for faster checkout, online order tracking and more.
Study & master nkgo ya puo ya Setswana : Mophato wa 4: Kaedi ya morutabana (Paperback / softback) Product ID : 9781107622104
of
×
Study & master nkgo ya puo ya Setswana : Mophato wa 4: Kaedi ya morutabana (Paperback / softback)

R 40400

UCount rewards  4040
Available online only
In stock
2 - 5 working days

Online Exclusive

This product is exclusive to online shopping and may only be purchased and returned online as it is not stocked in-store.

3RD PARTY ITEM

This is supplied by BalaKuduPtyLtd and may result in additional delivery fees.

Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya Morutabana * E rulagantswe ka matsetseleko go gonaya matseno le lemorago le le tshegetsang tiragatso ya kharikhulamo. * E rulagantswe bonolo go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo jaaka: dikao tsa diruburiki, lenaane la tiro, maele a tsamaiso ya thuto le kaedi ya togamaano ka dikgweditharo 1-4. * E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. * E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. * E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso.

Features
Model
9781107622104
Product/Packaging Information
Product Weight
0.5 kg
Product Dimensions
297mm(L) x 210mm(W) x 15mm(H)
Shipping Weight
0.5 kg
Shipping Dimensions
297mm(L) x 210mm(W) x 15mm(H)